1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONLS FACILITATS?

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades, RGPD). Les dades facilitades a través del present formulari de contacte seran tractades per INVESTLUX COMPROMISO, SL (d’ara endavant, EL PORTAL WEB) amb domicili a CARRER ELS YEBENES, 76 7º B – 28047 MADRID i CIF B42923201.

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A EL PORTAL WEB ens preocupa la privadesa dels nostres usuaris, així com protegir la informació dels mateixos de forma segura. D’acord amb el RGPD informem a l’usuari dels tractaments que realitzarem amb les vostres dades personals:

 • Gestionar la contractació dels productes oferts a través de la nostra pàgina web.
 • Gestionar les peticions formulades a través del nostre formulari de contacte.
 • Gestionar el registre dels usuaris a la plataforma d’EL PORTAL WEB, requisit necessari per poder adquirir els productes adquirits.
 • Gestionar la vostra subscripció a les nostres ofertes i novetats.

3. QUINA ÉS LA BASE LEGAL DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

 • La base legal del tractament de dades personals per al registre dusuaris i la subscripció a les nostres ofertes i novetats és el consentiment de linteressat, prestat a través de la casella específica del formulari de registre.
 • La base legal del tractament de dades personals per a la contractació electrònica dels nostres productes és la relació negocial mantinguda entre les dues parts.

4. PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

EL PORTAL WEB complirà el que disposa la normativa vigent quant al deure de supressió de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la fi o els fins per als quals va ser recollida, bloquejant-la, per tal de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció de les responsabilitats esmentades. Un cop transcorrin aquests terminis, s’eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades personals dels candidats no seran comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos.

6. QUINES SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

L’interessat podrà exercitar els drets detallats a continuació, acompanyant la petició d’una còpia de document fefaent d’identificació (DNI, NIE, etc.) i adreçant-se a EL PORTAL WEB a través del correu electrònic info@euromedilab.com .

 • Dret d’accés: És el dret de l’interessat a obtenir d’EL PORTAL WEB confirmació de si s’estan tractant dades personals que no concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’interessat a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. L’interessat, així mateix, tenint en compte les finalitats del tractament, tindrà dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
 • Dret a la supressió: És el dret de linteressat a obtenir la supressió de les seves dades personals, sempre que concorri alguna de les circumstàncies previstes a larticle 17 del Reglament General de Protecció de Dades.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de linteressat, a obtenir la limitació del tractament de dades personals, sempre que es compleixi alguna de les condicions establertes a larticle 18 del Reglament General de Protecció de Dades. En aquest cas, les dades només poden ser objecte de tractament, a excepció de la seva conservació, amb el consentiment de linteressat o per a la formulació, lexercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’interessat, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de les dades personals, d’acord amb el que estableix l’article 21 del Reglament General de Protecció de Dades.
 • Dret a la portabilitat de les dades: És el dret de linteressat a rebre dades personals que li incumbeixen, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, dús comú i lectura mecànica, ia transmetrelos a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual es els hagués facilitat, sempre que es compleixin les condicions establertes a l’article 20 del Reglament General de Protecció de Dades.

7. CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

EL PORTAL WEB es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, EL PORTAL WEB anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant-li, en cas que sigui necessari, l’acceptació dels canvis esmentats.